Bampton Morris, Whit Monday 1979

Bampton Morris, Whit Monday 1979

Bampton Morris, Whit Monday 1979

Bampton Morris, Whit Monday 1979