Bampton Morris, Oxfordshire, Whit Monday 1979

Bampton Morris, Oxfordshire, Whit Monday 1979

Bampton Morris, Oxfordshire, Whit Monday 1979

Bampton Morris, Oxfordshire, Whit Monday 1979